Dạng bài điền số thường gặp ở session 1 hoặc 2 trong bài thi IELTS Listening. Đối với nhiều bạn, đây là phần để kiếm điểm trong khi nó lại là cơn...