Chúc mừng bạn Vũ Khánh Linh đã đạt 8.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 9.0 Writing: 7.0 Speaking: 8.0 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Phạm Thị Hoàng Giang đã đạt 8.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 9.0 Reading: 9.0 Writing: 7.0 Speaking: 7.0 Là một trong...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Linh Chi đã đạt 8.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 9.0 Reading: 8.5 Writing: 7.0 Speaking: 6.5 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Vũ Thanh Huyền đã đạt 7.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.0 Reading: 7.0 Writing: 6.0 Speaking: 7.0 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Vũ Khánh Linh đã đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 9.0 Writing: 6.5 Speaking: 7.0 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Trịnh Thị Phương Anh đã đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.0 Reading: 9.0 Writing: 6.5 Speaking: 7.5 Là một trong...
  Chúc mừng bạn Trần Thị Vũ Anh đã đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 8.0 Reading: 8.5 Writing: 6.5 Speaking: 6.5 Là một trong...
  Chúc mừng bạn Tô Thanh Thảo đã đạt 7.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 8.5 Writing: 6.5 Speaking: 6.0 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Vũ Dũng đã đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.0 Reading: 8.5 Writing: 6.5 Speaking: 7.0   Là một trong...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Thu Hiền đã đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 8.5 Writing: 7.5 Speaking: 6.0 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Lộc đã đạt 7.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.0 Reading: 7.0 Writing: 7.5 Speaking: 5.5 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Trâm đã đạt 7.0 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 7.0 Writing: 7.0 Speaking: 7.0 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Hữu Tuấn đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 9.0 Writing: 6.5 Speaking: 6.0 Là một trong những tên...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Anh Huy đã đạt 7.5 IELTS với các điểm thành phần như sau: Listening: 8.5 Reading: 7.5 Writing: 7.5 Speaking: 6.5 Là một trong những...
  Chúc mừng bạn Lê Thị Tường Vi đã đạt 7.0 IELTS với số điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 7.5 Writing: 7.0 Speaking: 6.5 Là một trong...
  Chúc mừng bạn Hộ Thị Hằng đã đạt 7.0 IELTS với điểm thành phần như sau: Listening: 7.5 Reading: 8.0 Writing: 6.5 Speaking: 6.5 Là một trong những tên...