Dạng bài tìm lỗi sai trong đề thi tiếng Anh đại học là một dạng bài tương đối khó vì nó kiểm tra kiến thức toàn diện của các em học sinh. Có 2 dạng bài xác định lỗi: lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Hãy cùng chuyên mục Mẹo tiếng Anh của EFA Việt Nam tìm hiểu những mẹo làm bài tập dạng này để bạn tự tin mỗi khi gặp chúng nhé!

I. Lỗi sai chính tả

Người ra đề sẽ cho một từ viết sai chính tả (sai vì thừa hoặc thiếu chữ cái). Nhiệm vụ của các em là phải tìm lỗi sai đó thông qua kiến thức từ vựng đã học.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-1

II. Lỗi sai ngữ pháp

Đây là dạng phổ biến nhất trong dạng bài tìm lỗi sai. Dưới đây là một số lỗi mà các đề thi thường yêu cầu các em tìm ra:

1. Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia ở dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-2

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).

Who ở đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp với chủ ngữ tức ở dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C.

2. Sai về thì của động từ

Nếu các em lưu ý đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từ sẽ vô cùng dễ dàng.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-3

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau

We (A) only get (B) home (C) from France (D) yesterday.

Do có trạng từ yesterday (hôm qua) nên động từ phải chia ở thì quá khứ – lỗi sai cần tìm là B.

3. Sai đại từ quan hệ

Các đại từ quan hệ who, whose, whom, which, that… đều có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ, which thay thế cho danh từ chỉ vật…

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-4

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

He gave (A) orders to the manager (B) whose (C) passed them (D) on to the foreman.

Whose là đại từ quan hệ đóng vai trò là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này ta dùng một đại từ bổ nghĩa cho danh từ manager. Do đó, ta dùng who – lỗi sai cần tìm là C.

4. Sai về bổ ngữ

Các em phải chú ý khi nào thì dùng to infinitive, bare infinitive hoặc V-ing.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-5

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

I want to travel (A) because (B) I enjoy to meet (C) people and seeing new places (D).

Ta có cấu trúc: enjoy + V-ing nên lỗi sai cần tìm là C.

5. Sai về câu điều kiện

Có 3 loại câu điều kiện với 3 cấu trúc và cách dùng khác nhau. Chỉ cần ghi nhớ và áp dụng đúng thì việc xác định lỗi sai sẽ không hề khó khăn.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-6

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

What would (A) you do (B) if you will win (C) a million (D) pounds?

Đây là câu điều kiện không có thực ở hiện tại nên động từ ở mệnh đề if chia ở quá khứ. (To be được chia là were cho tất cả các ngôi).

6. Sai về giới từ

Giới từ thường đi thành cụm cố định như to be fond of, to be fed up with, to depend onat least…. Các em cần phải học thuộc lòng những cụm từ đó.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-7

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

We’re relying (A) with (B) you to find (C) a solution (D) to this problem.

To rely on sb: tin cậy, trông đợi vào ai. Do đó, B là đáp án cần tìm.

7. Sai hình thức so sánh

Có 3 hình thức so sánh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Các em phải nắm vững cấu trúc của từng loại vì người ra đề thường cho sai hình thức so sánh của tính/ trạng từ hoặc cố tình làm lẫn giữa 3 loại so sánh với nhau.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-8

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).

Đây là câu so sánh hơn vì có thanas industrial phải được chuyển thành more industrial.

8. So…that… và such…that…

Ta có 2 cấu trúc câu sau:

So + adj/ adv + that + clause

Such + (a/ an) + adj + n + that + clause

Quan sát câu đã cho xem có mạo từ a/ an hay danh từ hay không để dùng so hoặc such.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-9

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

It seems (A) like so (B) a long way to drive (C) for just (D) one day.

Có mạo từ a nên câu phải dùng cấu trúc such…that… B là đáp án cần tìm.

9. Many và much

Các em học sinh cũng hay nhầm lẫn giữa manymuch. Many dùng trước danh từ đếm được số nhiều còn much dùng trước danh từ không đếm được.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-10

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu sau:

I don’t want to invite (A) too much (B) people because (C) it’s quite (D) a small flat.

People là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.

III. Thực hành

Tìm từ có gạch chân dưới cần phải sửa để câu sau trở thành chính xác:

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-11

Đáp án

1. Key: B

Hint: Khi nói từ thời điểm nào đến thời điểm nào ta dùng from…to.

2. Key: D

Hint: Money là danh từ không đếm được nên ta phải dùng much thay cho many.

3. Key: B

Hint: Sau need là động từ nguyên thể có to – B là đáp án của câu.

4. Key: B

Hint: Cấu trúc so sánh bằng: as + adj/adv + as. Đáp án của câu là B.

5. Key: C

Hint: Nguyên tắc của tiếng Anh là 2 vế trong cùng một câu có sự tương tác về thì. Vế sau là quá khứ hoàn thành thì vế trước không thể là hiện tại – C là đáp án của câu.

6.Key: C

Hint: Sau because of phải là danh từ/đại từ/danh động từ – C là đáp án.

7. Key: C

Hint: Mistake là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.

8. Key: C

Hint: Thay cho her phải là who, which chỉ thay cho danh từ chỉ vật.

9. Key: A

Hint: Cấu trúc such + (a/an) + adj + n + that + clause. Ta dùng so trong cấu trúc so + adj/adv + that + clause.

10. Key: B

Hint: Sau giới từ before phải là Ving – B là đáp án của câu.

Dang-bai-chua-loi-sai-tieng-Anh-12

Trên đây là những quy tắc cũng như một vài chú ý cho bài tập tiếng Anh dạng tìm lỗi sai.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.