Đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh sự vật, sự việc trong ngữ cảnh được đề cập tới. Hãy cùng EFA Việt Nam tìm hiểu về các cấu trúc đảo ngữ thường gặp nha!

    

 1. Đảo ngữ với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1:

Should +S+V, S+will/should/may/shall+V…

(Nếu như…thì…)

Ví dụ: If it rains next Monday, we will stay at home instead of going out.

 • Should it rain next Monday, we will stay at home instead of going out.

Câu điều kiện loại 2:

Were S + to V/Were S, S +would/could/might +V

(Nếu như…thì…)

Ví dụ: If I had money, I would buy that house.

 • Were I to have money, I would buy that house.
 • If I were him, I might tell her the truth.
 • Were I you, I might tell her the truth.

Câu điều kiện loại 3:

Had +S + P(II), S + would/should/might have + P(II)

(Nếu như…thì…)

Ví dụ: If Nam had gone to the airport in time, he would not have missed the flight.

 • Had Nam gone to the airport in time, he would not have missed the flight.

2. Đảo ngữ miêu tả 2 hành động cùng xảy ra kế tiếp nhau 

No sooner..than

Scarcely…when

Hardly…wen 

…. + had + S + P(II)…+ S + V(ed)

3. Đảo ngữ với “Until”

It was not …until that…(mãi cho đến khi)

 •  Not until + auxiliary (trợ động từ) + S + V + that + …

Ví dụ: It was not I became a mother that I knew how my mother loved me.

 • Not until did I become a mother that I knew how my mother loved me.
 1. Hình thức đảo ngữ với “Trạng từ” chỉ tuần suất, thời gian

Adverb of frequency/time + auxiliary (trợ động từ) + S + V

(Never/ Rarely/ Seldom/ Little/ Hardly ever/Often/Always/Once/Many a time = many times/ Now and then/ Every other day)

Ví dụ: 

 • She sang beautifully 🡪 Beautifully did she sing. (Phó từ chỉ cách thức)

 • Often do I tell her about my life here. (Phó từ chỉ thời gian)
 • Many a time has he helped me with my experiment.

 • She seldom talks loudly 🡪 Seldom does she talk loudly
 1. Hình thức đảo ngữ với trạng từ chỉ nơi chốn, giới từ 

Adverb of place + V + S

(now, thus, then, here, there, in, out, down, up, back, over ,away, off)

Chỉ đảo ngữ khi chủ ngữ là danh từ, không hoán chuyển khi chủ ngữ là đại từ và không dùng trợ động từ.

Ví dụ:

 • In the front of the lecture hall sat the speaker.
  On the ground lay an old sick goat, which had gone into the cave to die.
 • There comes the bus = There it comes.
 • In came the teacher, and the lesson began.
 • Off went the horses.
 • Up went the arrow into the air.
 • Away they went.
 1. Đảo ngữ với so …  that và such…. that

So + adj/adv + auxiliary (trợ động từ) + S +  that…

Such + (a/an) + adj + N + Auxiliary + S + that… 

(đến nỗi mà)

Ví dụ: This girl is so interesting that I like to talk with her all the time.

 • So interesting is this girl that  I like to talk with her all the time.
 • Such an interesting girl is she that I like to talk with her all the time.
 1.  Hình thức đảo ngữ với NO và NOT

No + N + trợ động từ + S + Verb(inf)

 • At no time: không một lúc nào
 • On no condition: không với điều kiện nào
 • On no account : Không một lí do nào
 • Under/ in no circumstances: không một trường hợp nào
 • For no reason: không một lý do nào
 • In no way: không một cách nào
 • No longer: bây giờ không còn nữa
 • No where: không một nơi nào

Not any + N+ trợ động từ + S+ verb(inf)

Ví dụ:

 • No time will I spend on chatting any more.
 • Under no case should you leave here.
 • No longer does he live next to me.
 • Not any money shall I give her next time.
 1. Hình thức đảo ngữ với “ONLY”

 • Only if + clause: chỉ nếu như
 • Only in adv of time/ place: chỉ lúc/ở
 • Only …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)
 • hoặc Only … + S + V + trợ động từ + S + V (câu 2 mệnh đề)
 1. Hình thức đảo ngữ với Not only… but… also…

Not only + trợ động từ + S + V + but + S + also + V….
(không những mà còn)

Ví dụ: Not only is he good at history but he also sings very beautifully.

 1. Dùng trong câu nhấn mạnh bổ ngữ (Complement)

Complement + V + S + (Clause)

Bổ ngữ đưa lên trước không chỉ để nhấn mạnh mà còn làm cho cấu trúc câu cân đối hơn. Chú ý là không dùng trợ động từ khi vế cần đảo ngữ có đại từ mà chỉ đổi vị trí của bổ ngữ lên trước danh từ để nhấn mạnh.
Ví dụ: Such was an interesting story he told me.

 • Với hiện tại phân từ (V-ing) và quá khứ phân từ (PII)
  Ví dụ: Paintings by Van Gogh are hanging in this museum.
  🡪 Hanging in this museum are paintings by Van Gogh.

Or Gone are the days when we had nothing to eat.

 • Trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất:
  Ví dụ: This villa is more impressive than that one
  🡪 (Even) more impressive than that one is this villa

Vietnam is the most stunning country I’ve ever travelled.
🡪 The most stunning country I’ve ever travelled is Vietnam.

 1. Đảo ngữ với từ nối. (Connective words)

Although/though/no matter how/however S+ V+ Adj/adv, S+ V

Cấu trúc đảo ngữ: Adj/adv + as/though + S + V, S + V

(Chỉ áp dụng khi hai mệnh đề có chung chủ ngữ)
Ví dụ:

 • Childish as he is, she knows a great deal.
 • Youngest as he is , he studies best in our class.
 • However tired he is, he continues to work.
 • Hard as he works, he makes little progress.
 • Much as he likes the girl, he quarrels with her sometimes.
 • Young though he is, he has won the Nobel Prize.

12. Câu chúc mở đầu bằng “MAY” 

May + S + V-inf  (Mang ý nghĩa lời chúc, cầu nguyện)

Ví dụ:

 • May you have a good journey!
 • May you succeed!

13. Đảo ngữ với cấu trúc tán đồng

Để tán đồng ý kiến, chúng ta có thể dùng TOO và EITHER ở cuối câu. Nhưng chúng ta cũng có thể dùng cấu trúc đảo ngữ với SO, NEITHER và NOR ở đầu câu như sau. 

So/Neither/Nor + Aux + S + V

(Cũng vậy…)

Ví dụ:

 • He speaks 3 languages, so do I. 
 • She can’t swim, neither can I
 • They aren’t official members, nor are we. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.