Trong IELTS Writing, Pie chart là dạng biểu đồ tròn dùng để so sánh các đối tượng ở mức tổng thể. Mỗi phần biểu diễn số liệu (thường ở dạng phần trăm) cho một đối tượng nào đó, tên các đối tượng với màu hoặc ký hiệu của chúng thường được liệt kê bên cạnh.

Các dạng bài Pie chart trong IELTS Writing Task 1 

 • Biểu đồ có 1 Pie Chart (ít gặp) và biểu đồ có từ 2 Pie Chart trở lên.
 • Biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian và biểu đồ Pie chart không có sự thay đổi theo thời gian

Cấu trúc bài Pie chart:

Introduction: Là một câu giới thiệu về nội dung tổng quát của pie chart, câu mở đầu nên ngắn gọn xúc tích, không dài dòng và không đi kèm số liệu. Thường là câu Paraphrase lại đề bài

Overview: Là một đoạn văn ngắn (2-4 câu) tóm tắt sơ lược nội dung chính của pie chart, sự khác nhau, giống nhau, etc. và cũng không đi kèm số liệu.

Body: Đoạn 3 và 4 (mỗi đoạn không quá 5 câu) được dùng để nêu lên số liệu chi tiết của bài. Các bạn nên phân chia thông tin được đề cập một cách hợp lý trong đoạn 3 và 4. Một cách cụ thể, đoạn 3 có thể được dùng để lên các phần chiếm phần lớn diện tích của pie chart, và đoạn 4 được dùng để lên các phần nhỏ nhất. 

Ví dụ: The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years

Cách làm:

Bước 1: Phân tích đề

 • Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

Tỉ lệ năng lượng được sản xuất bởi coal, gas, petrol,…

= The proportion of energy produced by coal/gas/petrol

 • Đơn vị là gì?

Đơn vị phần trăm: percent (%)

 • Có mốc thời gian hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Khoảng thời gian từ 1995 đến 2005 => chia thì quá khứ

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years.

Subject Verb What Where When
Đề bài The pie charts

 

shows the comparison of different kinds of energy production in France in two years
Viết lại The charts compare/ illustrate the proportion of energy produced by different sources

 

in France in 1995 and 2005

Introduction:

The charts compare the proportion of energy produced by different sources in France in 1995 and 2005.

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Tương tự như những dạng biểu đồ theo xu hướng khác, phần Overview sẽ viết theo 2 đặc điểm tổng quan về xu hướng và về độ lớn.

 • Đặc điểm về xu hướng: Tỉ lệ năng lượng sản xuất bởi Coal, Gas, Nuclear và Other tăng, còn số liệu cho Petrol giảm
 • Đặc điểm về độ lớn: Coal và Gas là 2 nguồn sản xuất năng lượng chính ở cả 2 năm.

Overview: 

It is clear that the proportion of energy generated by petrol decreased, while the figures for the rest of energy sources had an opposite trend. Also, coal and gas were the most significant sources of energy in both years.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Body

Với dạng này, chúng ta có thể chia 2 body theo 2 cách:

Cách 1: Chia theo năm

Cách 2: Chia theo đối tượng

Body 1: So sánh các đối tượng ở năm 1995 (lần lượt nhắc đến số liệu từ lớn đến bé – Lưu ý: Nếu có đối tượng là “other” thì kể cả số liệu lớn hay nhỏ cũng nên nhắc đến sau cùng)

 • Tỉ lệ năng lượng được tạo ra bởi Coal là lớn nhất (29.8%), số liệu cho Gas và Petrol thấp hơn 1 chút.
 • Nuclear chỉ sản xuất 6.4% trong tổng số năng lượng, số liệu cho Other sources thấp nhất.

Body 2: So sánh xu hướng các đối tượng đến năm 2005

 • Tỉ lệ năng lượng được tạo ra bởi Coal tăng nhẹ và duy trì con số lớn nhất (30.93%)
 • Số liệu cho Gas tăng, ngược lại số liệu cho Petrol giảm mạnh.
 • Hai nhóm còn lại là Nuclear và Other đều tăng đáng kể.

Bài viết theo cách 1 – theo 2 mốc thời gian

The charts compare the proportion of energy produced by different sources in France in 1995 and 2005.

It is clear that the proportion of energy generated by petrol decreased, while the figures for the rest of energy sources had an opposite trend. Also, coal and gas were the most significant sources of energy in both years.

In 1995, energy produced by coal accounted for the highest proportion, at 29.80% of the total energy production in France. The figures for Gas and Petro were slightly lower, at 29.63% and 29.27% respectively. Meanwhile, only 6.40% of the total energy was generated by Nuclear and the lowest figure can be seen in the percentage of energy produced by other sources, at nearly 5%.

In 2005, the percentage of energy from Coal went up insignificantly but remained the highest figure in chart, at 30.93%. The figure for Gas rose slowly to 30.31%, while that for Petrol experienced a dramatic fall of nearly 10%. There were sharp increases to 10.10% and 9.10% in the figures for Nuclear and Other sources respectively.

Cách 2: Chia Body theo đối tượng

Body 1: So sánh 2 nhóm Coal và Gas (2 nhóm có số liệu lớn nhất, cùng tăng)

 • Tỉ lệ năng lượng được tạo ra bởi Coal là cao nhất (29.8%) vào năm 1995 và số liệu này tăng rất nhỏ sau 10 năm.
 • Tương tự: Số liệu cho Gas là 29.63% và tăng rất ít cho đến 2005.

Body 2: Các nhóm còn lại

 • Tỉ lệ năng lượng tạo ra bởi Nuclear và Other tăng thêm khoảng 5%
 • Ngược lại số liệu cho Petrol giảm xuống còn 19.55%

Bài viết theo cách 2 – theo nhóm đối tượng

The charts compare the proportion of energy produced by different sources in France in 1995 and 2005.

It is clear that the proportion of energy generated by petrol decreased, while the figures for the rest of energy sources had an opposite trend. Also, coal and gas were the most significant sources of energy in both years.

In 1995, energy produced by Coal accounted for the highest proportion, at 29.80% of the total energy production in France and this figure experienced a very slight increase of about 1% to 30.9% in 2005. Similarly, in the first year, Gas generated 29.63% of energy, which rose marginally to 30.1% 10 years later.

Regarding the remaining sources of energy, the proportion of energy production from Nuclear power and Other sources grew by approximately 5%, to just over 10% and 9% respectively. Petrol, in contrast, experienced a decrease in its figure, from 29.27% in 1995 to around a fifth in 2005.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.